Main post

An Bình   chia sẻ

Lỗi tại tôi mọi đàng, lỗi tại tôi mọi nẻo. Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ mình giỏi hơn AI.

like 0
comment 0
share 0
 ĐỌC BẰNG APP HAY1